Vedtekter

VEDTEKTER
FOR
HILLESØYFORENINGA

Stiftet 18. april 1998

§Navn

            Foreningas navn er Hillesøyforeninga

§Medlemskap

Hillesøyforeninga er ei frittstående forening uten politisk eller religiøs tilhørighet for alle som vil delta og støtte foreninga i dens arbeide etter §3, formålsparagrafen. Fullverdig medlem er alle som har betalt kontingenten før årsmøtet. Utmelding skjer skriftlig.

§Formål

Foreningas formål er å ta vare på og bringe videre tidligere Hillesøy kommunes sosiale og kulturelle arv.

Dette kan realiseres ved bl.a.:

–          å bidra til samarbeid og kontakt mellom bygdene som i sin tid utgjorde Hillesøy kommune ved å fremstå som et forum hvor enkelpersoner eller representanter for lag og foreninger i bygdene kan ta opp og få behandlet saker av felles interesse

–          å arrangere årlige sammenkomster med sosial og kulturell profil

–          å søke å få den yngre garde interessert i foreningas arbeide ved for eksempel å danne ungdomsgruppe innen foreninga

–          å forsøke å opprette kontakt med utflyttede hillesøyværinger i inn- og utland

–          å søke kontakt med andre liknende foreninger for å utveksle erfaringer

§Styret

Styret består av en leder og seks medlemmer med minst to varamedlemmer.  Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmene er to år dog slik at tre av medlemmene velges for et år på første årsmøtet. Varamedlemmene velges for et år. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer inklusiv leder og/eller nestleder er til stede.

§Årsmøtet

Årsmøtet er foreningas høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år senest innen utgangen av april

Innkalling

Årsmøtet kunngjøres i pressen med minst en måneds varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minst tre ukerfør årsmøtet. Sakslisten sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

Dagsorden

  1. Åpning med godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder.
  3. Konstituering av møtet med valg av sekretærer og to personer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskap med revisors beretning.
  6. Innkomne forslag.
  7. Kontingent.
  8. Valg av styreleder og styremedlemmer med varamedlemmer. Styreleder velges skriftlig. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer og et varamedlem. Valg av revisor og vararevisor, funksjonstid et år.

Avstemningsregler

Personvalg skjer ved flertallsvalg (mer enn 50 % av de avgitt stemmene). Øvrige årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall.

  1. Avslutning.

§Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.  Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle og fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare skje på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall.

§Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreninga må gjøres på et årsmøte med minst 2/3 flertall og blir først gyldig når og hvis samme vedtak blir gjort på neste årsmøte. De gjenværende midler skal gå til foretak som fremmer kystkulturen i Troms. Foreningas arkiv med innsamlede materiell tilfaller Tromsø Museum eventuelt Statsarkivet.

Disse vedtekter er vedtatt på konstituerende årsmøte 18. april 1998 med endringer på årsmøtene

-> 17. april 1999

-> 8. april 2000

-> 5. april 2003

-> 12. april 2008

-> 21. april 2012