ÅRSBERETNING 2009

 

Oppdatert  2010-04-21.

 

Styret har bestått av:

 

Hans S. Brox

(2009) leder

Laila Hansen

(2008) styremedl.*)

Karin Laukslett

(2008) nestleder*)

Knut Karlsen

(2008) styremedl.*)

Haldis Bredal

(2009) kasserer

Jan A. Brox

(2008, 1 år) 1. varam.*)

Elsa Britt Robertsen

(2008) sekretær*)

Jan Utheim

(2008, 1 år) 2. varam.*)

Ragnhild Johansen

(2009) styremedl.

 

 *) Disse er på valg.

 

Revisor Harald Johannessen og vararevisor Helga Elstad.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Signy Seglsten, Oddmar Nilsen, Lillian O. Nordheim og vararepr. Jan Utheim.

 

Arrangementskomiteen har bestått av:

 

Willy Olsen (2009, 2 år)

medlem

Ingri Lydersen (2008, 2 år *)

medlem

Øystein Berntsen (2009, 2 år)

medlem

Rasmus Myreng  (2008, 2 år *)

medlem

Solbjørg Y. Paulsen (2009, 2 år)

medlem               

Stein Lorentzen (2008, 2 år *)

medlem

*) Disse er på valg.

 

Medlemstallet var ved årets utløp 197 personer.

                Aktiviteten i foreninga i 2009 har vært god. Styret har avholdt seks ordinære styremøter og behandlet 36 saker, samt et fellesmøte med Mea-komiteen. Videre har representanter fra foreninga deltatt på flere av sommerens aktiviteter i samarbeid med andre foreninger og lag. Bokkomiteen har avholdt tre ordinære møter og noen møter med Lundblad Media i forbindelse med bokutgivelsen. Foreningas internettsider har hatt 1286 besøk i løpet av året.

                Noe av det første styret tok fatt i dette året var navnet Hillesøymea på arrangementskomiteen. Det er vel ikke tvil om at dette navnet har ført til forvirring både innad i foreninga og utenfor. Var det to foreninger eller ikke? Etter å ha diskutert dette i flere styremøter ble man på fellesmøtet med komiteen den 20.5., enig om å ikke bruke navnet Hillesøymea ved annonsering og annet bekjentgjørelse eller informasjon, men bruke navnet på foreninga. På styremøte 3.9, hvor tre medlemmer fra arrangementskomiteen var til stede, ble det bestemt at fra 1.1.2010, skal det føres felles regnskap.

                Årets møljekalas gikk av stabelen den siste lørdagen i februar og som i år falt på månedens siste dag. Ungdomshuset på Hillesøya var som vanlig arena for stedets damer å servere utsøkte delikatesser fra havet. Det var satt opp buss fra Tromsø med retur ved midnatt. 54 personer deltok i kalaset. Hederspris ble utdelt til Ragnhild Johansen for sitt virke i foreninga. Hedersprisen er en keramikkfigur ”Kystkvinnen”, laget av Astrid Hanssen Buvika Keramikk. Etter måltidet spilte Bjørnar Hansen og Odin Tårnes opp til dans. Med kaffe og kaker ut over kvelden ble det riktig trivelig.

                Hillesøyforeninga deltok på arrangementet ”Sommargøy på Sommarøy” i tiden 23. – 26. juli. Det hele startet med pensjonisttreffet, arrangert av stedets redningsforening Fremad, på ungdomshuset på Hillesøya om kvelden torsdag 23.7. hvor en del av styret og noen av foreningas medlemmer deltok. Programmet de neste dagene var arrangert av en egen komité. Fredag og lørdag hadde foreninga stand på Holmen Bruk på Sommaøya. På fredag betjente Hans S. Brox, Ingrid Sivertsen og Jan A. Brox standen. På lørdag var det Hans S. Brox, Ingrid Sivertsen og Haldis Bredal som hadde første økta og Jan A. Brox og Ella Nymo hadde siste økta. På standen ble det solgt T-skjorter, caps, pins og boka Hildring. Det ble og en del nye medlemmer. En videokanon viste bilder fra gamle dager i den tidligere kommunen Hillesøy.

                Foreninga deltok også på arrangementet Kystkulturdagen på Lauklines/Tulleng lørdag 15.8. Her hadde foreninga stand på saltbrygga på Lauklines. Opplegget var stort sett det samme som på Sommaøya. Hans S. Brox, Ingrid Sivertsen og Ella Nymo betjente standen.

                Dagen etter, søndag 16.8. ble det arrangert kulturminneløype på Tussøya. Et opplegg arrangert av Tromsø Museum-Universitetsmuseet, Fortidsminneforeninga avd. Tromsø, Arctandria-Troms kystlag, Ishavskystens friluftsråd og Hillesøyforeninga. Primus motor for dette opplegget var John Hansen ved Tromsø Museum. Interessen for dette var langt over det en hadde sett for seg. Et sted mellom 130-40 samlet seg på øya denne dagen. Det har vel aldri i historien vært så mye folk på øya på en gang.  Sommarøy Cruise hadde to båter i sving som gikk flere turer for å frakte folk til og fra øya. Løypa startet ved jernaldertuften sør for Bø hvor arkeolog Ragnhild Myrstad fra Troms fylkeskommune fortalte om tuften og andre fortidsminner i området. Så gikk turen sør til gårdsmuseet på Løkkenes. Her fortalte Svein Brox om gården og museet.

                Neste stopp var hos Ragnvald Kristiansen for å bese hans motorsamling. Her var det lagt inn matpause med fortæring av medbrakt niste. Men her var det òg anledning til å kjøpe vafler, kaker, kaffe og brus. Hans S. Brox fortalte om hvordan det var å vokse opp på øya i 1940-50 årene. Ragnvald Kristiansen fortalte om motorsamlingen. Så bar det videre vestover til Nerstua som John Hansen driver å restaurere. Han fortalte om husets og gårdens historie. Siste stopp var husmannstuften på Jemsheimen. Her fortalte Jan A. Brox om den siste kjente husmannen på øya, James Hansen, som bodde her først på 1800-tallet. Til slutt tas med at dette arrangementet ble premiert av Norges Kulturvernforbund med kr. 5000,-. Beløpet er forbeholdt fremtidige kulturarrangement på øya.

                Husøydagan ble avviklet i tiden fredag 21. – søndag 23. august, hvor hovedarrangementet var lagt til lørdag. Hillesøyforeninga deltok på arrangementet på lørdag med stand på fiskebruket til Brødrene Karlsen, med omtrent samme opplegg som på Sommarøya og Lauklines. Standen ble godt besøkt. Det ble tegnet flere medlemmer, bl.a. tegnet fylkesmann Svein Ludvigsen seg som medlem. Standen ble betjent av Haldis Bredal, Laila Hansen, Knut Karlsen og Karin Laukslett. På grunn av TV-serien ”Da damene dro” som var spilt inn på Husøya året før var det en enorm tilstrømning av folk. Dette fikk våre folk føling med da dem skulle forlate Husøya om ettermiddagen.  Køen av biler var helt oppe i skarpsvingen oppe i fjellsiden. Det tok godt over en time før dem kunne forlate øya.

                Onsdag 11.11. forelå foreningas nye bok Erindring, ferdig fra trykkeriet. Samme dag ble den kjørt ut til bokhandlene i Tromsø. Den ble presentert dagen etter på Hillesøyforeningas treff på Heracleum og det ble solgt 28 bøker denne kvelden til tross for at det var bare 22 fremmøtte.  Tirsdag 17.11. kjørte Jan A. Brox og Hans S. Brox, til Finnsnes og fikk boka anbrakt i to bokhandler der. Videre ordnet Knut Karlsen med at den var å få kjøpt på butikkene i Botnhamna og Husøya. Boka er òg til salgs hos medlemmer av foreninga bl.a. på Sommarøya og i Tromvika. Boka har vært omtalt i Troms Folkeblad og iTromsø. Nordlys har ikke omtalt den til tross for at de har fått et eksemplar allerede den 12.11. Boka har mer stoff fra Senja-siden enn Hildring hadde. Dette har først og fremst sammenheng med foreningas deltakelse på de forskjellige arrangementer sommeren 2008 og ikke mist på Bygdedagan i Botnhamn først i juni samme året, samt et prosjekt Karin Laukslett fikk i stand med Botnhamn skole. Husøy og Fjordgård skole var òg invitert til dette prosjektet, men de deltok ikke. På anbefaling av fylkesmann Svein Ludvigsen ble boka sendt til Kongehuset som julegave fra foreninga. Hittil har foreninga bare mottatt positiv respons på innholdet.

 Bokkomiteen har bestått av Hans S. Brox, Jan A. Brox, Ragnhild Johansen , Karin Laukslett og Bjarnhild M. Vevik. Bokkomiteens mandat er sluttført ved boka Erindrings utgivelse. For tiden er ”lageret” av historier så å si tomt, men innsamling av historier og bilder fortsetter som før. Det vil nok ta noe lengre tid før ei tredje bok kommer ut, og en vil derfor se tiden an før en eventuell ny bokkomité settes sammen.

                Arrangementkomiteen har avviklet fem sosiale treff og et julebord. Tre av treffene ble avviklet på Heracleum i Tromsø (12.2. med 23 pers., 12.3, med 14 pers. og 12.11. med 22 pers.) Treffet 10.9. ble avviklet på Havfrua Kro på Sommaøya med 23 personer og treffet den 15.10. ble avviklet på Sjøtun Brygge i Sørfjorden med 36 personer.  På treffet på Sjøtun Brygge viste Max Ludvigsen film av fiskebåter i en god kuling på fiskefeltet utafor Troms, antakelig i 1960-årene. Han fortalte også om livet i oljebransjen i Nordsjøen. Julebordet ble avviklet på Heracleum 10.12. med 24 pers. Her var det underholdning av Inge Hyld.

                Styret mener at det i henhold til ovenstående har vært god aktivitet i foreninga i 2009, og at intensjonene er å prøve å holde samme aktivitet i 2010.

 

 

Tromsø, 31.12.2009

              18.03.2010

 

 

Styret