ÅRSBERETNING 2005

 

 

Styret har bestått av:

 

Hans S. Brox

(2005) leder

Laila Hansen

(2004) styremedl.

Karin Laukslett

(2005, 1 år) nestleder

Asle Aasheim

(2004) styremedl.

Haldis Bredal

(2005) kasserer

Jan Utheim

(2005, 1 år) 1. varamedl.

Elsa Britt Robertsen

(2004) sekretær

Jan A. Brox

(2005, 1 år) 2. varamedl.

Ragnhild Johansen

(2005) styremedl.

 

 

 

Revisor Harald Johannessen og vararevisor Helga Elstad.

Valgkomité Haldis Bredal, Harald Johannessen, Sara Renland og vararep. Jan Utheim.

 

Medlemstallet ved årets utløp var 206 pers. Dette er en liten nedgang fra i fjor. Dette skyldes at noen er gått bort i løpet av året. En liten titt på situasjonen på nyåret viser at medlemstallet er stigende, så interessen for foreninga er fortsatt til stede. Vi har i året som er gått fått et medlem i USA, så vi begynner å bli internasjonal.

 

Generelt sett kan man si at året har vært preget av en rolig og jevn aktivitet.  Ingen store saker har vært til behandling.  Styret har avholdt 7 ordinære møter og behandlet 32 saker.  I tillegg har ”bokkomiteen”, som ble oppnevnt i mars 2005, hatt 5. møter. Våre internettsider har hatt 735 besøk, noe som viser at det er ganske god interesse for foreninga.

 

Det årlige møljekalaset gikk av stabelen 26.02 i ungdomshuset på Hillesøya med godt besøk.   All ære til kokkelaget på øya for utmerket mat og servering.  Kåre Ommedal var sjåfør og spillemann i år som året før.

 

Utpå våren arbeidet styret med å arrangere en båttur ut til øyene vest for Kvaløya i forbindelse med ”Sommargøy på Sommarøy” i slutten av juli. Men styret kom til at dette var så væravhengig at det ble besluttet å heller arrangere en busstur til det gamle og ærverdige handelsstedet på Havnnes på Uløya som er i eie av Giæver-familien. Turen gikk lørdag 13. 08 med 39 personer. Nå ble ikke været det beste, men med stedets eiers humoristiske fortelling om stedets historie og omvisning ble det en minnerik tur. Full rapport om turen med bilder er lagt ut på våre nettsider.

 

Mea-komiteen arrangerte en rømmegrøtfest på Hillesøya 15.05, hvor 80 personer deltok. Se beretningen fra Mea-komiteen lenger bak.

 

Når det gjelder ”bokprosjektet” så er det utarbeidet søknad om midler og sendt til forskjellige offentlige instanser. Svar er enda ikke mottatt. Når dette prosjektet kan realiseres er ikke klart. Fortsatt sitter det folk rundt om og skriver historier fra sine heimbygder. En del historier er allerede plukket ut, men vi venter inn flere. Videre er det ikke klart hvilke tekniske løsninger vi velger vedrørende trykking etc., men det arbeides med dette.

 

I Torsken er det dukket opp et døpefat i kobber fra gammelkirka på Hillesøya. Det har seg slik at oldefar til nåværende innhaver av fatet kjøpte et nytt fat da kirka ble bygget på Austein og det gamle skulle kastes. Dette syntes oldefaren var for galt så han tok fatet og  det har siden vært i slekten. Nå er nåværende innehaver innstilt på å gi fatet til Hillesøyforeninga med ønske om at det plasseres i kirka på Austein. Styret skal nå undersøke hvordan dette kan gjøres. På grunn av kirkas alder kommer riksantikvaren inn i bildet så det må avklares først.

 

Fra Mea-komiteen har vi fått følgende årsmelding for 2005:

 

Hillesøymea er nå inne i sin 8. driftsesong, og vi mener at Mea har hatt et av sine gode år i 2005.

 

Mea-komiteen har i 2005 bestått av følgende:

 

John Nordheim  

leder

Tor Sletten

medlem

Rannveig V. Martinsen

1. nestleder

Bjørg Berntsen

medlem

Terje K. Olsen

2. nestleder         

Margit Strand

varamedl.

Arvid Antonsen

kasserer

Kitty Nordheim

varamedl.

Annie Aasheim

medlem 

 

 

 

I løpet av 2005 har komiteen avholdt 3 møter, hvor det er behandlet  flere saker, viktige saker  for drift av Mea. Videre var det 15.09, holdt et samarbeidsmøte, hvor Hillesøyforeningas leder Hans Brox og nestleder Karin Laukslett møtte Mea-komiteen. Her ble et nærmere samarbeid mellom foreninga og Mea-komiteen diskutert.

 

 Meas kjøreplan for 2005 var følgende:

 

20.01. Kosekveld på Heracleum. Det var 38 deltakere. Solgt 195 årer. Etter et enst. vedtak ble det gitt kr. 1000,- til flomkatastrofen i Asia. Selvlaget underholdning.

17.02. Kosekveld. 46 deltakere. Solgt 229 årer. Inge Hyld underholdt. Leder var ikke i form så kvelden var ledet av Rannveig og Terje.

17.03. Kosekveld for 45 deltakere. Underholdning av BUL juniorer og musikk av Jan Moldenæs. Solgt 200 årer, og  mange gevinster kom ut.

14.04. Det møtte 48 deltakere. Underholdning av egne krefter. Jan Moldenæs ved pianoet. Solgt 240 årer. Mange gode gevinster.

15.05. Her var det 80 deltakere som møtte til rømmegrøtfest ute på Hillesøya. Været var som laget til en Mea-fest. Jan Moldenæs spilte trekkspill. Trygve Lorentzen og Leif Koplan hadde gode innlegg. Det kom inn mange gevinster, som fort forsvant. Solgt 405 årer.

13.10. Høstens første kosekveld. Fremmøtte 40 deltakere. Mea-komiteen hadde fra og med dette treffet forhøyet inngangsbilletten fra kr 50,- til kr 60,-. Solgt 205 årer. Til underholdning ble brukt egne krefter.

10.11. Denne kosekvelden ble holdt i Hillesøyforeningas regi. Det var 29 deltakere.

08.12. Her var det duket til et alle tiders julebord. Det møtte opp 70 deltakere. Markus Stokmo og Jorun Tørring Løvås underholdt med sang og musikk. Kjøkkenet hadde gjort sitt aller beste både med bordplassering og borddekking, og fremfor alt leverte dem middag som det kun var lovord om. Trygve Lorentzen takket for maten og Leif Kopland kåserte og lot deltakerne høre betydningen av julen og dens innhold. Også denne gangen kom det deltakere fra Senja. Det ble solgt 380 årer og det var mange som vant til dels store og kostbare gevinster.

 

Mea-komiteen ser også 2005, i likhet med tidligere år, som et godt samarbeides år. Komiteen vil takke de om lag 400 deltakerne for all den støtte de har gitt oss i løpet av året. Til slutt  vil leder rette en stor takk til komiteens medlemmer og varamedlemmer, samt Heracleums kjøkkenpersonale for deres store arbeid som disse har lagt ned i 2005 for Mea.

 

Tromsø 31.12.2005                                                           For HILLESØYMEA KOMITEEN

              10.01.2006                                                                               John Nordheim

 Leder (sign.)

 

 

Tromsø 31.12.2005

               22.03.2006

               

                                                                       Styret