ÅRSBERETNING 2002

 

 

Styret har bestått av:

 

Bjarnhild M. Vevik

leder

Solbjørg Yttergård Paulsen

styrerepr.

Ragnhild Johansen

nestleder

Asle Aasheim

styrerepr.

Haldis Bredal

kasserer

Jan A. Brox

1. vararepr

Elsa Britt Robertsen

sekretær

Karin Laukslett

2. vararepr.

Hans S. Brox

styrerepr

Julius Hansen

3. vararepr.

Revisor Harald Johannessen og vara Helga Elstad.

Valgkomité Haldis Bredal, Harald Johannessen og Jarle Voll.

 

                Styret har hatt 5 ordinære møter og et par møter med leder og nestleder/sekretær i Meakomiteen. Leder og et par i styret har hatt møte med organisasjonsfolk og sett på foreningas vedtekter. Evaluering av foreningas vedtekter, etter 5 års drift, ble signalisert på årsmøte i 2002. Styret har utarbeidet nytt forslag til vedtekter som legges frem på det kommende årsmøte.  Styret har i 2002 behandlet 20 – 30 saker. 

Medlemsmassen ved utgangen av 2002 var 231. Størst medlemsantall finner vi naturlig nok i Tromsø sentrumsområde. Størst antall utenom sentrumsområdet har vi i Brenshomen / Sommarøy området med vel 30. På Kvaløya for øvrig utenom Kvaløysletta 22.  På Senja 12. Ellers har vi over det ganske land fra en til flere medlemmer sprett fra Gjesvær i nord til Stavanger i sør.

Som en ser av ovenstående så har foreninga en hel del medlemmer sprett over hele landet som den skal arbeide med/mot og aktiviteten er derfor ikke begrenset bare til Meatreffene. Faktumet er at en stor del av medlemmene har ikke mulighet til å møte på Meatreffene – naturlig nok. Vi må derfor sørge for at disse kan være delaktig på en eller annen måte.

Aktiviteten i foreninga i 2002 må anses som god. Den største synlige aktiviteten har Mea stått for. Se eget avsnitt om dette.

Årets møljekalas gikk av stabelen lørdag 23.02.02 i ungdomshuset på Hillesøya med 64 deltakere. Det var satt opp buss fra Tromsø med retur ved midnatt.

Austein Historielag prøvde å arrangere gammeldags kirkehelg på Brensholmen i månedskiftet juni/juli. Foreninga sa seg interessert i å delta i arrangementet med film/video fra tidligere Hilleøyområdet. Her var det snakk om egne opptak og lånte fra bl.a. Tromsø Museum, NRK etc. Men historielaget greide ikke å skaffe folk nok for å gjennomføre arrangementet, og knappe tre uker før det skulle gå av stabelen ble det avlyst. Styret hadde da brukt mye tid på å fremskaffe materiell og delta på møter som det ikke ble noe frukter av.  

Foreninga var 5 år i 2002, og det ble ytret ønske om å markere dette. Et forlag fra Liv Kroken i slutten av mars gikk ut på arrangere en busstur gjennom det tidligere kommune området med ferge over til Senja. Forslaget ble bifalt. Men styret fant at dette lot seg ikke gjøre på en dag og besluttet å dele turen i to. Da man hadde tidsnød p.g.a. arrangementet på Brensholmen, som det ikke ble noe av, ble det besluttet at første delen – Senjasiden – skulle avvikles i august og andre delen – Kvaløysiden – året etter. Turen ble gjennomført 10.08 med buss og ferge over Malangen med samling i Stønnesbotn ungdomshus. Et besøk på Gibostad-martnan med omvisning på landbruksskolen ble det og tid til. Alle som deltok på turen sa seg fornøyd med arrangementet.

På styremøte 23.01.02 ble det besluttet å legge foreninga ut på internett. Dette arbeidet ble overlatt til styrerepr. Hans S. Brox. I oktober var det klart for å laste materiellet ut på nettet. Imidlertid måtte foreninga meldes i Brønnøysundregisteret for å få tilgang til nettet. I november kom vi på nettet og vi er å finne på adressen:  http://www.hillesoyforeninga.no. Det er et godt arbeide Hans S. Brox og hans sønn Hans Inge har utført. Vi har fått tilbakemelding på at dette er et bra produkt

I løpet av året har foreninga fått tak i to brannsikre skap for oppbevaring av innsamlet materiell så som bilder, gjenstander, tekster med mer. Et skap har vi fått overta vederlagsfritt og det andre er innkjøpt brukt. Etter søknad har foreninga fått kr. 5.000,- av Tromsø kommune til dette formål. Det er gjort avtale om å plassere skapene i bomberommet i skolen på Bensholmen. 

Arbeidet med å bringe altertavlen i Hillesøy kirke tilbake slik den så ut før 1964 har stått litt i stampe. Men det har vært en del kontakt mellom foreninga og offentlige instanser om saken. På slutten av året har det vært positiv kontakt mellom Tromsø Kirkelige Fellesråd og Hillesøyforeninga.

Foreninga har fått laget gratulasjonskort med motiv av Hillesøy kirke.  Originalbildet eies av Olaug Strømmesen, Brensholmen.

Av lederen i Meakomiteen har vi fått følgende årsberetning av driften av Mea i 2002:

 

Hillesøymea er en unde komitè av Hillesøyforeninga. Oppstart 18.04.98 og er nå inne i sin 5. driftssesong. Mea er blitt populær. Meakomiteen har i 2002 bestått av følgende:

 

John Nordheim  

leder

Arvid Antonsen

medlem

Rannveig V. Martinsen

nestleder/sekretær

Annie Aasheim

medlem

Haldis Bredal

kasserer               

Kitty Nordheim

varamedl.

Harald Johannessen

medlem

Margit Strand

varamedl.

Bjørg Berntsen

medlem 

Tor Sletten

revisor

 

Komiteen har holdt 4 møter i året hvor vi har diskutert og drøftet Mea’s arbeid videre fremover, samt opplegget for sesongen 2002/03.  Det hersker en meget god arbeidsånd og et godt samarbeid innen komiteen. Videre har komiteen avviklet 9 kosekvelder, inklusiv et vellykket julebord med sammenlagt 580 deltakere. Det har vært mange gode innlegg og mye underholdning av deltakerne og andre f.eks:

-  10.01.  God underholdning av egne krefter. Mea spanderte et stort fenalår på et par som   nettopp hadde holdt gullbryllup.

-  07.02.  Her underholdt Markus Stokmo med sang og Jorunn Thørring ved piano. En vellykket  kveld.

-  07.03.  Leif Kopland leste kåseri om Svalbard, laget av John Nordheim.  Mange vitser ble det også fortalt av deltakerne.

-  04.04.  Besøk av en liten gruppe fra Frelserarmeen. Videre kjørt en kassett med et intervju NRK hadde med Hillesøy kommunes siste ordfører Edvin O. Haugland.

-  02.05.  Vi hadde innbedt et par æresgjester, nemlig Roald Bertheussen med frue. Roald født 08.02.1915, er sønn av Carl Bertheussen, en tidligere gammel kommunepolitikker fra gamle  Hillesøy kommune. Foreningas leder Bjarnhild M. Vevik orienterte om foreningas arbeid.

-  12.09.  Kvelden var ledet av nestleder Rannveig. Hillesøysangen av Carl Bertheussen, sunget og innspilt på kassett av Markus Stokmo og Jorunn Thørring og kjørt over høyttaler. Bjarnhild fortalte om bussturen til Senja. Gjermund leste fra boka ”Forbløffende fakta”.

-  10.10.  Nå hadde vi besøk av en ungdomsgjeng fra Hillesøy. Mye moro. Det ble også tid til en del opplesing.

-  07.11.  Her hadde vi en halvtimes korsang, fremført av Tromsø Mannskor. Korsang er vakkert. Også en del opplesning av egne krefter.

-  05.12.  Dette er Mea’s høydepunkt. Julebord, dekket bord, pyntet av Heracleums kjøkkenpersonale. Markus Stokmo og Jorunn Thørring underholdt med vakker sang og musikk. Jan Moldenæs var tonefølge på piano til allsang. Det ble servert alle tiders julemat og drikke. Alt smakte godt. Ellers mye naboprat. Leif Kopland takket for maten. Han fortalte  også om sin egen barndoms jul slik den var den gang han var ung.

                Bjarnhild og John sto for overrekkelse av et pent gratulasjonskort til følgende:

 Ingrid Olsen, Kattfjord

80 år 23.12.02

Jenny Pedersen, Dramsvn,

75 år 25.06.02

Signhild Øygard, (Austein)

75 år 15.05.02

Elbjørg Olufsen, (Bjørnøy)

75 år 29.10.02

Magne Pedersen, Slåt tnes 

  80 år 16.09.02

Hallbjørg Myrnes, (Buvik)

85 år 21.12.02

    Alle disse er trivelige Mea-gåere.

                En masse gevinster gitt av deltakerne gikk ut på åresalg. Videre var det 20 stk. som vant såkalte hovedgevinster til verdi mellom 200 og 400 kroner. I tillegg til nevnte arrangementer vil komiteen takke alle for fine gevinster, fortellinger og vitser som kom fra alle deltakerne på Mea treffene.

                Komiteen mener Mea drives på en god og økonomisk måte. Vi legger ned mye arbeid i forbindelse med våre treff og andre møter. Dette gjør vi med glede, for vi er overbevist om at vi med dette vårt arbeid holder medlemstallet oppe i Hillesøyforeninga. For øvrig viser vi til regnskap pr. 31.12.02. Vi håper at den store deltakelse til våre møter og treff er et synlig tegn på Mea’s liv og tilstedeværelse. Meakomiteen ser på deltakelsen og aktiviteter i året 2002 som meget vellykket.

Tromsø, des. 2002/jan. 2003.  På vegne av Meakomiteen John Nordheim leder (sign.)

 

                Etter dette kan vi bare anbefale Mea på det varmeste.

 

Tromsø mars 2003 for styret i Hillesøyforeninga.

 

 

Bjarnhild M. Vevik.